Get Adobe Flash player

สาระน่ารู้

- ระเบียบคณะกรรมการตุลาการทหาร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตุลาการ และการให้ตุลาการพ้นจากตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมใบสมัคร

- ระเบียบกรมพระธรรมนูญ ว่าด้วยการปรับย้ายนายทหารเหล่าพระธรรมนูญต่ำกว่าชั้นนายพล พ.ศ.๒๕๖๑ Download1  Download2  Download3

- คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๖๓๔/๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทบ. รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคคลากรทางกฎหมาย

- รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๑

ตัวอย่าง การขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมาย ในสังกัด กห. ในระดับสูงขึ้น

- โปรแกรมคำนวณวันหนีราชการ โดย พ.อ.สราวุธ จรัสพินิจ ( คู่มือ, โปรแกรม )

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยระเบียบจัดการทางคดี พ.ศ.๒๕๔๗

ประมวลแบบธรรมเนียมทหาร ฉบับ ๑๐๐ ปี กระทรวงกลาโหม

- คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ ๑

- คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ ๒

คำสั่ง กห.ที่๒๙๘/๑๑ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาทหารสำหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือน

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

- พระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ.๒๕๕๘

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘

ข้อแนะนำแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘ มาตรา๔๖

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘

IMAGE การจัดอบรมศีลธรรมทหาร (ยามปกติ) ประจำปี ๒๕๖๑
วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561
อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับ กกล.สุรนารี... Read More...
IMAGE กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันพฤหัสบดี, 25 ตุลาคม 2561
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ถวายเป็นพระราชกุศล... Read More...
IMAGE อบรมการลงสารบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
วันศุกร์, 19 ตุลาคม 2561
อบรมการลงสารบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง วันที่ ๑๘... Read More...
IMAGE ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดี, 15 พฤศจิกายน 2561
ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ     ... Read More...
IMAGE ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน บรรจุเป็นพนักงานราชการ ปี ๖๑
วันจันทร์, 28 พฤษภาคม 2561
ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน... Read More...

NaretCover021018

พลตรี นเรศ  ขีโรท
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระธรรมนูญทหารบก

๑๐๘ คดี กฎหมายใกล้ตัว

IMAGE กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ
วันจันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2559
    Read More...
IMAGE การพนัน ทางแห่ง ความเสื่อม (ฉิบหาย)
วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2558
    การพนัน ทางแห่ง ความเสื่อม (ฉิบหาย)        Read More...
IMAGE ความเข้าใจเรื่องมาตรา ๔๔
วันจันทร์, 18 พฤษภาคม 2558
<<ดาวน์โหลด>> Read More...

ita

Template Size iup2017 300x100

สถิติผู้เข้าชม

167725
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
92
62
339
167018
876
2174
167725

Your IP: 54.82.79.137
Server Time: 2018-11-15 11:12:56