Get Adobe Flash player

สาระน่ารู้

- ระเบียบคณะกรรมการตุลาการทหาร ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตุลาการ และการให้ตุลาการพ้นจากตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมใบสมัคร

- ระเบียบกรมพระธรรมนูญ ว่าด้วยการปรับย้ายนายทหารเหล่าพระธรรมนูญต่ำกว่าชั้นนายพล พ.ศ.๒๕๖๑ Download1  Download2  Download3

- คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๖๓๔/๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทบ. รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคคลากรทางกฎหมาย

- รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๑

ตัวอย่าง การขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมาย ในสังกัด กห. ในระดับสูงขึ้น

- โปรแกรมคำนวณวันหนีราชการ โดย พ.อ.สราวุธ จรัสพินิจ ( คู่มือ, โปรแกรม )

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยระเบียบจัดการทางคดี พ.ศ.๒๕๔๗

ประมวลแบบธรรมเนียมทหาร ฉบับ ๑๐๐ ปี กระทรวงกลาโหม

- คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ ๑

- คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ ๒

คำสั่ง กห.ที่๒๙๘/๑๑ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาทหารสำหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือน

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

- พระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ.๒๕๕๘

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘

ข้อแนะนำแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘ มาตรา๔๖

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘

IMAGE กีฬา ธน. สัมพันธ์ ๖๑
วันศุกร์, 31 สิงหาคม 2561
กีฬา ธน. สัมพันธ์ ๖๑  วันพุธที่ ๒๙ ส.ค. ๖๑... Read More...
IMAGE ทดสอบร่างกายประจำปี ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดี, 02 สิงหาคม 2561
ทดสอบร่างกายประจำปี ๒๕๖๑  วันพุธที่ ๑ ส.ค. ๖๑... Read More...
IMAGE กิจกรรมจิตอาสา
วันพฤหัสบดี, 26 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความ ดี... Read More...
IMAGE การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
วันพฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2561
การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  วันอังคารที่ ๑... Read More...

vichanCover210518

พลตรี วิจารณ์  จดแตง

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระธรรมนูญทหารบก

๑๐๘ คดี กฎหมายใกล้ตัว

IMAGE กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ
วันจันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2559
    Read More...
IMAGE การพนัน ทางแห่ง ความเสื่อม (ฉิบหาย)
วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2558
    การพนัน ทางแห่ง ความเสื่อม (ฉิบหาย)        Read More...
IMAGE ความเข้าใจเรื่องมาตรา ๔๔
วันจันทร์, 18 พฤษภาคม 2558
<<ดาวน์โหลด>> Read More...

ita

Template Size iup2017 300x100

สถิติผู้เข้าชม

164412
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
41
60
132
163937
1216
5741
164412

Your IP: 54.198.23.251
Server Time: 2018-09-25 11:54:55