Get Adobe Flash player

สาระน่ารู้

- ระเบียบกรมพระธรรมนูญ ว่าด้วยการปรับย้ายนายทหารเหล่าพระธรรมนูญต่ำกว่าชั้นนายพล พ.ศ.๒๕๖๑ Download1  Download2  Download3

- คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๖๓๔/๖๐ เรื่อง ให้ข้าราชการนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทบ. รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคคลากรทางกฎหมาย

- รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๑

ตัวอย่าง การขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมาย ในสังกัด กห. ในระดับสูงขึ้น

- เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา" วันที่ ๒๓-๒๕ พ.ย.๕๙ ณ The Greenery Resort จว.น.ม. (Slide นำเสนอ , เอกสารประกอบ)

- โปรแกรมคำนวณวันหนีราชการ โดย พ.อ.สราวุธ จรัสพินิจ ( คู่มือ, โปรแกรม )

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยระเบียบจัดการทางคดี พ.ศ.๒๕๔๗

ประมวลแบบธรรมเนียมทหาร ฉบับ ๑๐๐ ปี กระทรวงกลาโหม

- คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ ๑

- คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ ๒

คำสั่ง กห.ที่๒๙๘/๑๑ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาทหารสำหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือน

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

- พระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ.๒๕๕๘

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘

ข้อแนะนำแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘ มาตรา๔๖

พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘

IMAGE การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
วันพฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2561
การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  วันอังคารที่ ๑... Read More...
IMAGE รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์
วันพุธ, 18 เมษายน 2561
รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์  วันพฤหัสบดีที่ ๑๒... Read More...
IMAGE กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์
วันอังคาร, 17 เมษายน 2561
กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑... Read More...
IMAGE สถาปนาหน่วย
วันอังคาร, 10 เมษายน 2561
วันคล้ายวันสถาปนา สธน.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๑  วันพุธที่ ๔... Read More...
IMAGE ตรวจแนะสายงาน ในพื้นที่ ทภ.3
วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561
 ตรวจแนะสายงาน ในพื้นที่ ทภ.3 เมื่อวันที่ 12 - 16  มี.ค.61... Read More...

vichanCover210518

พลตรี วิจารณ์  จดแตง

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระธรรมนูญทหารบก

๑๐๘ คดี กฎหมายใกล้ตัว

IMAGE กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ
วันจันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2559
    Read More...
IMAGE การพนัน ทางแห่ง ความเสื่อม (ฉิบหาย)
วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2558
    การพนัน ทางแห่ง ความเสื่อม (ฉิบหาย)        Read More...
IMAGE ความเข้าใจเรื่องมาตรา ๔๔
วันจันทร์, 18 พฤษภาคม 2558
<<ดาวน์โหลด>> Read More...

ita

Template Size iup2017 300x100

สถิติผู้เข้าชม

156960
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
38
55
244
156433
829
1389
156960

Your IP: 54.196.38.114
Server Time: 2018-07-20 15:51:18