Get Adobe Flash player

ประวัติ สธน.ทบ.

ประวัติ สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก

 

OJAGLogo

 

 

นามเดิมกรมพระธรรมนูญทหารบก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระผู้พระราชทานกำเนิด กรมพระธรรมนูญทหารบก ทรงมีพระราชดำริ และพระราชประสงค์ในการพัฒนาวิธีชำระความ กระบวนการยุติธรรมทหาร และกฎหมายทหาร ที่มีอยู่แต่เดิมให้เป็นเหมือนนานาอารยประเทศ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง “กรมพระธรรมนูญทหารบก” ตามคำสั่งกรมยุทธนาธิการ ที่ ๒๑๒/๘๗๐๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๕ หรือปี พ.ศ.๒๔๔๙  ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๗๕ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระทรวงกลาโหมใหม่ และให้กรมพระธรรมนูญทหารบก ไปขึ้นการบังคับบัญชา ต่อปลัดทูลฉลอง หรือปัจจุบันคือปลัดกระทรวงกลาโหม และเรียกชื่อใหม่เป็น “กรมพระธรรมนูญ”

          กองทัพบกพิจารณาแล้วเห็นว่างานเกี่ยวกับกฎหมายมีความสำคัญเป็นอย่างมาก  จึงได้มีคำสั่งบรรจุกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายกรมพระธรรมนูญในกองบัญชาการกองทัพบกสนาม ตามอัตราเตรียมพร้อม ๘๔ ปรากฏตามคำสั่งกองทัพบกสนาม ที่ ๓/๘๔ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๔๘๔  มีหัวหน้าการฝ่ายพระธรรมนูญ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบงานของกรมพระธรรมนูญกองทัพบกสนาม ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๙๒ ได้มีการเปลี่ยนแปลงเรียกชื่อตำแหน่งใหม่เป็น “หัวหน้านายทหารพระธรรมนูญกองทัพบก”จนถึงเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๔๙๕ กองทัพบก มีการ   แปรสภาพหน่วยใหม่  ให้แผนกกลางกรมเสนาธิการทหารบก เป็นกรมสารบรรณทหารบก และให้ส่วนงานของหัวหน้าพระธรรมนูญกองทัพบกเป็นกองพระธรรมนูญ อยู่ในบังคับบัญชากรมสารบรรณทหารบก

                ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ จึงได้แปรสภาพหน่วยงานทางกฎหมายจาก กองพระธรรมนูญทหารบก กรมสารบรรณทหารบก ขึ้นเป็น "สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก" ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.๕๒ ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ เรื่อง เปลี่ยนนามหน่วย แปรสภาพหน่วยและปรับปรุงโครงสร้างหน่วยทหาร ลงวันที่ ๒๑ เม.ย.๕๒  และเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก มีอำนาจหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับผู้บัญชาการทหารบก และงานทางด้านกฎหมายทั้งปวงของกองทัพบก มาจนถึงปัจจุบัน