Get Adobe Flash player

ภารกิจและการแบ่งส่วนราชการ

  ภารกิจและการแบ่งส่วน ราชการใน สธน. ทบ.

 

                              นับแต่ได้มีนายทหารพระธรรมนูญในกองทัพบก เป็นต้นมา ผู้บังคัญบัญชาได้เห็นความสำคัญของนายทหารพระธรรมนูญยิ่งขึ้น จึงได้ขยายอัตรานายทหาร พระธรรมนูญออก ไปตามลำดับ จนขณะนี้ปรากฏว่ามีนายทหารพระธรรมนูญประจำรับราชการ อยู่ในส่วนราชการต่าง ๆ  ของกองทัพบกแทบทุกแห่ง ดังปรากฏตามแผนผังต่อไปนี้แล้ว 

 

        ๑. ภารกิจ สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก มีหน้าที่
               วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการด้านกฏหมาย ของกองทัพบกให้คำปรึกษาทางกฎหมายของกองทัพบก สืบสวนคดี ตามคำสั่ง ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเสนอความเห็นทางกฎหมาย เกี่ยวกับวินัยทหาร การใช้กำลังทหาร และตรวจร่างสัญญาต่าง ๆ ของกองทัพบกตลอดจนควบคุมวิทยาการของนายทหารพระธรรมนูญในกองทัพบกมีผู้อำนวยการ สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ        

 

        ๒. การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก แบ่งส่วนราชการออกเป็น


                              ๒.๑  แผนกธุรการ   มีหน้าที่
                              ๒.๑.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล และการบริการทั้งปวง ของสำนักงานพระธรรมนูญทหารบก
                              ๒.๑.๒ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่ 


                              ๒.๒  กองแผน   มีหน้าที่
                              ๒.๒.๑ วางแผน ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทำแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
                              ๒.๒.๒ ควบคุมวิทยาการและกำลังพลของนายทหารพระธรรมนูญในกองทัพบก
                              ๒.๒.๓ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับกิจการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วย
                              ๒.๒.๔ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่


                              ๒.๓  กองคดี  มีหน้าที่
                              ๒.๓.๑ พิจารณาเสนอความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีอาญา คดีแพ่ง คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ คดีการปกครอง คดีพิพาทและชี้ขาดชั้นอนุญาโตตุลาการและ คดีในชั้นศาลชำนัญพิเศษอิ่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบก ตลอดจนการสืบสวน คดีตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา รวมทั้งประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินดคีและการบังคับคดี
                             ๒.๓.๒ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่


                              ๒.๔  กองกฤษฎีกา   มีหน้าที่
                             ๒.๔.๑ พิจารณาเสนอความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้กำลังทหาร
                             ๒.๔.๒ ให้ข้อพิจารณาในร่างกฏหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง ตลอดจนกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบก
                              ๒.๔.๓ ดำเนินการรวบรวมค้นคว้าทางกฎหมาย งานด้านวิชาการของเหล่าทหารพระธรรมนูญในกองทัพบกประสานงานกับ องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายทั้งกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ
                             ๒.๔.๔ ดำเนินการ ประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยาน
                             ๒.๔.๕ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่


                              ๒.๕  กองนิติธรรม    มีหน้าที่ดังนี้
                             ๒.๕.๑  ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจร่างสัญญาต่าง ๆ ของส่วนราชการตามที่กองทัพบกกำหนด และให้ข้อพิจารณาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ อสังหาริมทรัพย์ของกองทัพบก
                             ๒.๕.๒ ดำเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์ทางกฎหมายให้กับกำลังพลของกองทัพบก
                             ๒.๕.๓ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่