Get Adobe Flash player

การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

9-97

 วันอังคารที่ ๑ พ.ค.๖๑ สำนักงานพระธรรมนูญทหารบกได้จัดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ทั้งนี้ พลตรี วิจารณ์ จดแตง ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารบก และ คุณนพดล  เพชรสว่าง ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ แก่กำลังพล สธน.ทบ. พร้อมทั้งประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ณ กองบัญชาการกองทัพบก 

 

 

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต

 - คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1755/2559

 - คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13646/2558