Get Adobe Flash player

กองคดี

กองคดี

( Cases Division )

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. พิจารณาเสนอความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีอาญา คดีแพ่ง คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ คดีปกครอง คดีพิพาทและชี้ขาดชั้นอนุญาโตตุลาการ และคดีในศาลชำนัญพิเศษอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบก ตลอดจนการสืบสวนสอบสวนคดีตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา รวมทั้งประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินคดีและการบังคับคดี
๒. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

Responsibilities

1. To provide legal opinions on civil, criminal, intellectual property and administration, arbitration, and specialized courts and other court cases relating to Royal Thai Army, investigations assigned by commanders, including coordinate with the prosecution and legal execution processes.
2. Recording and reporting performance statistics.

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- กำหนดตำแหน่งและหน่วยงานที่มีลักษณะงานเฉพาะ เป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษและกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่ม <<ดาวน์โหลด>>

- ขกล.42 <<ดาวน์โหลด>>

- พรบ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539 <<ดาวน์โหลด>>

- ระเบียบ สนร การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าทื่2539 <<ดาวน์โหลด>>

- ว 66 การกำหนดสัดส่วนความรับผิด <<ดาวน์โหลด>>

- สำเนาที่ กค0406.3-ว336 เรื่อง กาส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ <<ดาวน์โหลด>>

- สำเนาที่ กห0421-10552 เรื่อง การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ <<ดาวน์โหลด>>

- หนังสือเวียน 56 <<ดาวน์โหลด>>

 

 

การทำสำนวนประเภทการทุจริตการเงินและทรัพย์สิน

 - แบบบันทึกการสอบสวน(สล.1) <<ดาวน์โหลด>>

 - แบบรายงายผลการสอบสวน+สล.2 <<ดาวน์โหลด>>

 - หัวข้อการสอบสวนโดยสังเขป+(แบบ+ส.1) <<ดาวน์โหลด>>

 

การทำสำนวนประเภทคนร้ายกระทำโจรกรรมหรือทรัพย์สินสูญหาย

 - แบบบันทึกการสอบสวน(สล.1) <<ดาวน์โหลด>>

 - แบบรายงายผลการสอบสวน+สล.2 <<ดาวน์โหลด>>

 - หัวข้อการสอบสวนโดยสังเขป(แบบ+ส.3) <<ดาวน์โหลด>>

 

การทำสำนวนประเภทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ

 - แบบบันทึกการสอบสวน(สล.1) <<ดาวน์โหลด>>

 - แบบรายงายผลการสอบสวน+สล.2 <<ดาวน์โหลด>>

 - แบบรายงายผลการสอบสวน+สล.2 <<ดาวน์โหลด>>

 

การทำสำนวนประเภทอาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้

 - แบบบันทึกการสอบสวน(สล.1) <<ดาวน์โหลด>>

 - แบบรายงายผลการสอบสวน+สล.2 <<ดาวน์โหลด>>

 - หัวข้อการสอบสวนโดยสังเขป(แบบ+ส.4) <<ดาวน์โหลด>>

 

การทำสำนวนประเภทอุบัติเหตุ

 - แบบบันทึกการสอบสวน(สล.1) <<ดาวน์โหลด>>

 - แบบรายงายผลการสอบสวน+สล.2 <<ดาวน์โหลด>>

 - หัวข้อการสอบสวนโดยสังเขป(แบบ+ส.5) <<ดาวน์โหลด>>

 

- กฎกระทรวง ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง <<ดาวน์โหลด>>

- การขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ <<ดาวน์โหลด>>

- การตรวจสอบการปฏิบัติงานสำหรับส่วนราชการที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ <<ดาวน์โหลด>>

- การเบิกจ่ายเงินพิเศษกรณีศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ <<ดาวน์โหลด>>

- ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจำหน่าย สป. ที่ชำรุดเสียหายหรือสูญหายจากการปฏิบัติราชการ <<ดาวน์โหลด>>

- ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด <<ดาวน์โหลด>>

- แนวทางปฏิบัติกรณีอากาศยานประสบอุบัติเหตุ <<ดาวน์โหลด>>

- แนวทางปฏิบัติสำหรับส่วนราชการที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ <<ดาวน์โหลด>>

- วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เบี้ยหวัด บำนาญ ตามคำพิพากษาของศาล <<ดาวน์โหลด>>

- วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญและเงินอื่นใดตามคำพิพากษาของศาล <<ดาวน์โหลด>>

- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ <<ดาวน์โหลด>>