Get Adobe Flash player

กองนิติธรรม

กองนิติธรรม

( Advisory Division )

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจร่างสัญญาต่างๆ ของส่วนราชการตามที่กองทัพบกกำหนด และให้ข้อพิจารณาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ อสังหาริมทรัพย์ของกองทัพบก
๒. ดำเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์ทางกฎหมายให้กับกำลังพลของกองทัพบก
๓. บันทึกและรายงานสถิติผลงามตามหน้าที่

 

Responsibilities
1. To eview the government agreements and provide legal advices on procurement and property regarding Royal Thai Army.
2. To provide legal services to Royal Thai Army personnel.
3. Recording and reporting performance statistics.

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

- ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 <<ดาวน์โหลด>> 

- การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 <<ดาวน์โหลด>> 

- การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 138 <<ดาวน์โหลด>> 

- การยึดหลักประกันซอง <<ดาวน์โหลด>> 

- สิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ <<ดาวน์โหลด>> 

- พนักงานราชการจะอุทธรณ์คำสั่ง ลงโทษต่อ ก.พ.ค. ได้หรือไม่ <<ดาวน์โหลด>> 

- มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย <<ดาวน์โหลด>> 

- หารือเรื่องการดำเนินการรับมอบหมายงานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ ทบ.ระยะที่ ๑ <<ดาวน์โหลด>> 

- การแก้ไขสัญญาตามสัญญาจ้างที่ 11-2554 ลง 25 ก.พ.54 <<ดาวน์โหลด>> 

- การขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาซื้อขายที่ 76-2554 ลง 27 พ.ค.54 <<ดาวน์โหลด>>