Get Adobe Flash player

ดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมาย

  - ขั้นตอนการขอคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม  <<ดาวน์โหลด>>

 ความรู้เกี่ยวกับหลักเเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพิเศษที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหาร ซึ่งเป็นบุคคลทางกฎหมาย ในสังกัด กห.

  - รายงานผลการอบรมฯ <<ดาวน์โหลด>>

  - หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มฯ <<ดาวน์โหลด>>

  - ผนวกท้ายหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการคัดเลือก <<ดาวน์โหลด>>

  - ขั้นตอนการขอคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม <<ดาวน์โหลด>>

  - ผลงานหรือข้อเสนอการพัฒนางานด้านกฎหมาย (เฉพาะกรณีการขอรับเงินเพิ่มฯ ครั้งแรก) <<ดาวน์โหลด>>

 

 ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมาย

  - ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหาร ซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมาย ในสังกัดกระทรวงกลาโหม  <<ดาวน์โหลด>>

  - ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหาร ซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมาย ในสังกัดกองทัพบก  <<ดาวน์โหลด>>

  - หนังสือแจ้งหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ <<ดาวน์โหลด>>

  - หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการคัดเลือกบุคลากรให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ <<ดาวน์โหลด>>

  - บัญชีรายชื่อตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมาย ในสังกัดกระทรวงกลาโหม  <<ดาวน์โหลด>>

  - ขั้นตอนการขอคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม  <<ดาวน์โหลด>>

  - ตัวอย่างแบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของบุคลากรทางกฎหมายในสังกัด กห. (การกรอกแบบ พ.ท.ก. ๑-๑)  <<ดาวน์โหลด>>

  - แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของบุคลากรทางกฎหมายในสังกัด กห. (แบบ พ.ท.ก. ๑-๑) <<ดาวน์โหลด>>

  - แบบตรวจสอบคุณสมบัติ ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคลากรทางกฎหมาย (แบบ พ.ท.ก. ๑-๒) <<ดาวน์โหลด>>

  - แบบสำหรับคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ (แบบ พ.ท.ก. ๑-๓) <<ดาวน์โหลด>>

  - สรุปผลการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย <<ดาวน์โหลด>>

 

ตัวอย่าง การขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมาย ในสังกัด กห. ในระดับสูงขึ้น

<<ดาวน์โหลด>>