Get Adobe Flash player

ทำเนียบกองคดี

ทำเนียบกองคดี

                                                                             nakornsom

 

พันเอก(พ.) ณครสม เนาวบุตร

ผู้อำนวยการกองคดี

Jaitep

พ.อ. ใจเทพ  สุวรรณทัต

รอง ผอ.กคด.สธน.ทบ.

suda

 พ.ท.หญิง สุดา  ทองวิบูลย์ 

หน.แผนกคดีแพ่ง

 

pensiri

พ.ท.หญิง เพ็ญศิริ  อู่คล้าย

หน.แผนกคดีปกครองและ 

ดีในศาลชำนัญพิเศษ

 pimvipa

พ.ท.หญิง พิมพ์วิภา  พิชิตพล

หน.แผนกคดีอาญาและวินัย 

 

Supavadee

พ.ท.หญิง สุภาวดี  เรียงเรียบ

หน.แผนกบังคับคดี 

 

Paphawin1 

 ร.ท.ปภาวิน  นเปล่งฉวี

ประจำแผนกคดีแพ่ง 

 

 

 

ประจำแผนกคดีปกครองและ

 คดีในศาลชำนัญพิเศษ

 Tanaruj

ร.ต.ธนะรุจ  หาสุข

ประจำแผนกคดีอาญาและวินัย   

 

 kempat

ร.ท.เขมพัฒน์   เลาหเพียงศักดิ์  

รรก.ประจำแผนกบังคับคดี

 

 

ร.ต.

ประจำแผนกคดีแพ่ง

 

pisinee

ร.ต.หญิง พิชญ์สินี   รักษ์สุวรรณ 

ประจำแผนกคดีแพ่ง 

 

Rapeeporn

 ร.ท.หญิง รพีพร   แป้นปลื้ม

ประจำแผนกคดีปกครองและ 

ในศาลชำนัญพิเศษ

Tanayu5

ร.ต.ธนายุ  นุ่มเจียง

ประจำกอง

  

      aukarin        ร.ต.อัคริน พูลสวัสดิ์ 

 ประจำแผนก สธน.ทบ.

5

จ.ส.อ.หญิง ณัฐรัตน์ พูลสวัสดิ์

เสมียนพิมพ์ดีด

virinya2

จ.ส.ท.หญิง วิริญญา  ทองทิพย์

เสมียน   

2

ส.อ.หญิง ศิริพร ชมฉ่ำ

 เสมียน

piyakarn

ส.ต.หญิง ปิยะกาญจน์  เฉยปัญญา

เสมียนพิมพ์ดีด

laddawan

ส.ต.หญิง ลัดดาวัลย์  จึงสวัสดิ์

เสมียนพิมพ์ดีด

Mali

ส.ต.หญิง มะลิ โสรธร

เสมียนพิมพ์ดีด

น.ส.สุธินี ไชยพงษ์

เสมียนพิมพ์ดีด