Get Adobe Flash player

ทำเนียบกองกฤษฎีกา

ทำเนียบกองกฤษฎีกา

  Prateep

พันเอก(พ.) ประทีป  จันทรานนท์

ผอ.กองกฤษฎีกา

    

 

  

 

 

 

 

 

พันเอก 

รอง ผอ.กองกฤษฎีกา

varatchanut

พ.ต.หญิง วรัชญ์ณัฎฐ์  ศรีอรุณ 

หน.แผนกวิชาการ

8

ร.ท.วีระวงศ์  สูนย์เจริญ

รรก.หน.แผนกแผนปฏิบัติคุ้มครองพยาน

 

Jongchai 

ร.อ.จองชัย  วงศ์ทรายทอง 

ประจำแผนกตรวจร่างกฎหมาย

และการต่างประเทศ 

 

ร.ต.สมโภชน์ คุ่ยโล่

ประจำแผนกวิชาการ

 

Sarin

ร.ท.สาริน  อุดมแก้วกาญจนา 

ประจำแผนกตรวจร่างกฎหมาย

 และการต่างประเทศ

 

 

ประจำกอง

 

14

จ.ส.อ.พิสัย  นพโสภณ

เสมียน

Nipon

จ.ส.อ.นิพล  พานถม

เสมียน 

3

ส.อ.หญิง วรวรรณ  ติ่งอ่วม

เสมียน

11

 ส.ท.หญิง ธัญวรัตน์   จำรัส

เสมียน 

rungtip

ส.ต.หญิง รุ่งทิพย์  นุขุนทด

 เสมียน

wasansuk

ส.ต.วสันต์   สุขประเสริฐ 

  เสมียน