Get Adobe Flash player

ทำเนียบกองนิติธรรม

ทำเนียบกองนิติธรรม

 Prateep

 พันเอก(พ.) ประทีป  จันทรานนท์

ผู้อำนวยการกองนิติธรรม

0-1

พันเอก นุรัช กองแก้ว

รอง ผอ.กองนิติธรรม

2

พ.ท.พิทักษ์พงษ์  พันธุประยูร

หน.แผนกสัญญา

1

พ.ท.หญิง วรรณดี  จึงสวัสดิ์  

หน.แผนกนิติธรรม

11

 พ.ต.จักษ์ ธาระรูป 

หน.แผนกสงเคราะห์ทางกฎหมาย 

 

 

ประจำแผนกสัญญา 

 

 

ประจำแผนกนิติธรรม

 titipong

ร.ต.ฐิติพงษ์  เชื้อเมืองพาน 

ประจำแผนกสงเคราะห์ทางกฎหมาย    

pornpasert

 ร.ต.พรประเสริฐ  วงศ์รัตน์

ประจำกอง

1
จ.ส.อ.สมเกียรติ  กลิ่นจันทร์คล้าย

เสมียน 

 

13

จ.ส.อ.ประทีป  ฤทธิ์ไกรพิชญ์

เสมียนพิมพ์ดีด

10

ส.อ.หญิง ราตรี  สำราญใจ 

เสมียนพิมพ์ดีด

18

ส.อ.หญิง มณฑิรา  อินตุ่น  

เสมียน 

 

Vannuvat

ส.ต. วัณณุวรรธน์ แก้วจุนันท์  

เสมียนพิมพ์ดีด