Get Adobe Flash player

ทำเนียบกองแผน

ทำเนียบกองแผน

 nititorn

พันเอก นิติธร  เครือครุฑ

  หัวหน้ากองแผน

          Kitit

   พ.ต.กิตติ  ปรึกษากร

  หัวหน้าแผนกแผน 

                 

        Tanapana

 ร.อ.ธนพนา  วิศรุตวงศ์

รรก.หัวหน้าแผนกกำลังพล   

          Chonnupong1           

 ร.ท.ชลณุพงษ์  ศิริตัน 

 ประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       7          

 จ.ส.อ.จักรพงษ์  พงษ์เปรม

เสมียน

 

        Chockchai1          

 ส.ต.โชคชัย  เขียวเขิน

เสมียน

          Kae          

 ส.ต.หญิง ณัฐชานันท์ สุขสุทธิ

 เสมียน