Get Adobe Flash player

ทำเนียบกองแผน

ทำเนียบกองแผน

Nitithorn 

 

พันเอก นิติธร  เครือครุฑ

  หัวหน้ากองแผน

          Kitit     

   พ.ท.กิตติ  ปรึกษากร

   หัวหน้าแผนกแผน 

                 

          tanapana

 ร.อ.ธนพนา  วิศรุตวงศ์

   รรก.หัวหน้าแผนกกำลังพล   

          Chonnupong1           

 ร.ท.ชลณุพงษ์  ศิริตัน 

 ประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       7          

 จ.ส.อ.จักรพงษ์  พงษ์เปรม

เสมียน

 

        Chockchai1          

 ส.ต.โชคชัย  เขียวเขิน

เสมียน

          Kae          

 ส.ต.หญิง ณัฐชานันท์ สุขสุทธิ

 เสมียน