Get Adobe Flash player

ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน บรรจุเป็นพนักงานราชการ ปี ๖๑

ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน บรรจุเป็นพนักงานราชการ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

EmployeeResult61

 <<Download>>