Get Adobe Flash player

คำสั่งกระทรวงกลาโหม

เลขที่คำสั่ง                                                               เรื่อง                                                                     ลงวันที่

คำสั่ง กห.ที่ ๑๒๗/๒๕๕               ให้นายทหารรับราชการ                                                 ๑๗ ก.พ.๕๙

คำสั่ง กห.ที่ ๕๙๐/๒๕๕๘               ให้นายทหารรับราชการ                                                 ๒๐ ก.ค.๕๘

คำสั่ง กห.ที่ ๕๕๑/๒๕๕๘               ให้นายทหารรับราชการ                                                 ๗ ก.ค.๕๘

คำสั่ง กห.ที่ ๔๙๘/๒๕๕๘               ให้นายทหารรับราชการ                                                 ๒๒ มิ.ย.๕๘

คำสั่ง กห.ที่ ๔๕๕/๒๕๕๘              ให้ข้าราชการรับราชการและเปลี่ยนเหล่าทหาร                 ๑๕ มิ.ย.๕๘

คำสั่ง กห.ที่ ๒๕๓/๒๕๕๘              ให้ข้าราชการรับราชการและเปลี่ยนเหล่าทหาร                 ๓๑ มี.ค.๕๘

คำสั่ง กห.ที่ ๑๐๔/๒๕๕๘               ให้นายทหารรับราชการ                                                 ๕ ก.พ.๕๘

คำสั่ง กห.ที่ ๑๐๓/๒๕๕๘               ให้นายทหารรับราชการ                                                 ๕ ก.พ.๕๘