Get Adobe Flash player

คำสั่งกองทัพบก

เลขที่คำสั่ง                                                               เรื่อง                                                                                             ลงวันที่

คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๖๓๔/๖๐      ให้ข้าราชการนายทาหรสัญญาบัตร สังกัด ทบ. รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง            ๒๕ พ.ค.๖๐

                                                           ที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคคลากรทางกฎหมาย 

คำสั่ง ทบ.ที่ ๒๓๓/๒๕๕๘              เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร                      ๓๐ เม.ย.๕๘

คำสั่ง ทบ.ที่ ๘๑/๒๕๕๘                เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร                      ๑๒ ก.พ.๕๘