Get Adobe Flash player

กฎหมายทหาร

 ธรรมนูญศาลทหาร

            เรื่อง                                                                                         วันที่ประกาศ 

ธรรมนูญศาลทหาร                                                                                  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 

 

 คำสั่ง / ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

           เรื่อง                                                                                         วันที่ประกาศ 

คำสั่ง ที่ ๒๕/๒๕๕๘                                                                            ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๒๔/๒๕๕๘                                                                            ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๒๓/๒๕๕๘                                                                            ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๒๒/๒๕๕๘                                                                            ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๒๑/๒๕๕๘                                                                            ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๒๐/๒๕๕๘                                                                            ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๑๙/๒๕๕๘                                                                            ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๑๘/๒๕๕๘                                                                            ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๑๗/๒๕๕๘                                                                            ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

แก้คำผิดคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๑๖/๒๕๕๘                                                                             ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๑๕/๒๕๕๘                                                                              

คำสั่ง ที่ ๑๔/๒๕๕๘                                                                              

คำสั่ง ที่ ๑๓/๒๕๕๘                                                                             ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๑๒/๒๕๕๘                                                                             ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๑๑/๒๕๕๘                                                                              ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๑๐/๒๕๕๘                                                                              ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๙/๒๕๕๘                                                                                ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ 

คำสั่ง ที่ ๘/๒๕๕๘                                                                                ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๗/๒๕๕๘                                                                               ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๖/๒๕๕๘                                                                                 ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๕/๒๕๕๘                                                                                 ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๔/๒๕๕๘                                                                                   เมษายน ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๓/๒๕๕๘                                                                                     ๑  เมษายน ๒๕๕๘

  

  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ)

           เรื่อง                                                                                         วันที่ประกาศ 

คำสั่ง(เฉพาะ) ที่ ๑/๒๕๕๘                                                                  ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 

 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

            เรื่อง                                                                                         วันที่ประกาศ

 

คำสั่ง ที่ ๙/๒๕๕๘                                                                                ๑  กรกฎาคม ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๘/๒๕๕๘                                                                                ๒๔  มิถุนายน ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๗/๒๕๕๘                                                                             ๒๑  พฤษภาคม ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๖/๒๕๕๘                                                                                ๒๒  เมษายน ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๕/๒๕๕๘                                                                                

คำสั่ง ที่ ๔/๒๕๕๘                                                                                ๙  เมษายน ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๓/๒๕๕๘                                                                                ๑๓ มีนาคม  ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๒/๒๕๕๘                                                                                ๙  มกราคม ๒๕๕๘

คำสั่ง ที่ ๑/๒๕๕๘                                                                                ๕  มกราคม ๒๕๕๘

 

 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ)

             เรื่อง                                                                                         วันที่ประกาศ 

 คำสั่ง(เฉพาะ) ที่ ๑๒/๒๕๕๘                                                               ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘