Get Adobe Flash player

คำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

 

งานทะเบียน เลขแดงที่อ245ทับ2558

บำเหน็จบำนาญ เลขแดงที่อ270ทับ2558

ความรับผิดทางละเมิด เลขแดงที่อ252ทับ2557

สัญญากับทางราชการ เลขแดงที่อ224ทับ2557

การบริหารงานบุคคล เลขแดงที่อ393ทับ2557

การสาธารณูปโภค เลขแดงที่อ813ทับ2556

วินัย เลขแดงที่อ667ทับ2556

สัญญากับทางราชการ เลขแดงที่อ261ทับ2556

สัญญากับทางราชการ เลขแดงที่อ324ทับ2555

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ เลขแดงที่อ852ทับ2555

 

บทความที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

 

ทหารพิการขอบำเหน็จพิเศษให้ผมเถอะครับ

ไม่มีสิทธิใช้ไฟฟ้าเพราะว่าอยู่ในที่ดินโดยไม่ชอบ

 

บทความสำหรับทุกหน่วยงาน

 

กระทรวงการคลังให้เพิ่มผู้รับผิดต้องให้โอกาสโต้แย้งหรือไม่

การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำอื่น

การคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การใช้กฎหมายรักษาความมั่นคงของรัฐกับอำนาจการตรวจสอบของศาล

การใช้ดุลพินิจออกคำสั่งย้ายข้าราชการกรณีมีสาเหตุจากการร้องเรียน

การตรวจสอบการทำหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยศาลปกครอง

การย้ายข้าราชการกับความจำเป็นที่ต้องออกคำสั่งย้าย

เก็บเงินราชการไว้ในรถเงินหายต้องรับผิดหรือไม่

ขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่เพราะไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง

ข้าราชการกับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านที่เท่าเทียม

ข้าราชการเรียกรับเงินจากราษฎรไม่มีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ

คดีบริหารงานบุคคลคำตัดสินบนหลักเดียวกัน

คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองเรียกคืนเงินสิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการ

ความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง

ความเสมอภาคเหตุที่อ้างไม่ได้

คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแต่ไม่โต้แย้ง

คับข้องใจจากผู้บังคับบัญชามาฟ้องศาลได้เมื่อใดครับ

ค้ำประกันการเข้าทำงานต้องรับผิดตามข้อตกลง

คำสั่งทางปกครองฟ้องเพิกถอนฟ้องเรียกค่าเสียหายคนละเงื่อนไขเวลา

คืนหลักประกันสัญญาจ้างให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิผิดนะครับ

จอดรถยนต์ราชการไว้หน้าบ้านพักหาย

จัดหาพัสดุโดยทุจริตผิดวินัยอย่างร้ายแรง

เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งเป็นกลางหรือไม่ดูจากอะไรบ้าง

เจ้าหน้าที่ศาลส่งหมายไม่ถึงผู้รับผิดวินัยร้ายแรง

แจ้งความประสงค์ขอเข้าเสนอราคาไว้ก่อนล่วงหน้าใช่ว่าจะได้รับโอกาสเสมอไป

ใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามสัญญาแต่ขอค่าเสียหายเพราะตรวจงานช้า

เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างไรไม่หมดสิทธิ

ประกาศสอบราคาเอกสารที่ต้องจัดส่งให้แก่บุคคลใด

ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่ไม่เกิดความเสียหายไม่ต้องชดใช้ฐานละเมิด

ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่และผลของการไม่ดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนการพิจารณาคำอุทธรณ์

ปรับภูมิทัศน์ริมน้ำรุกล้ำที่งอกริมตลิ่ง

เป็นวิทยากรบรรยายแต่อาศัยโอกาสทำทุจริต

โปรดส่งที่กั้นมาให้ฉันที

โปรดส่งที่กั้นมาให้ฉันที ตอน2

ผิดสาระสำคัญหรือผิดพลาดเล็กน้อยรับราคาที่เสนอไม่ได้

ผู้จัดการมรดกหลายคนใครมีอำนาจจัดการทรัพย์มรดก

ผู้ทรงอำนาจไม่ใช้อำนาจการกระทำของผู้รับมอบอำนาจจึงไม่ชอบ

เพลิงไหม้กองขยะลามไหม้ไร่อ้อยเทศบาลต้องชดใช้

เพียงแค่พยานหลักฐานมีมูลวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งได้

เพียงยื่นซองเสนอราคา จะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียแล้วหรือไม่

มารดาเจ้าของที่ดินอนุญาตด้วยวาจาจะถือว่าเจ้าของที่ดินอนุญาตให้ราชการให้ที่ดินหรือไม่

มีกรรมสิทธิ์ตามสัญญาซื้อขายต้องย้ายเจ้าบ้านเดิม

มีคำสั่งให้ไปประจำท้องทีขอช่วยราชการมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านหรือไม่

มีถิ่นที่อยู่หลายแห่ง ให้แจ้งคำสั่งไปยังภูมิลำเนา

มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมย้ายได้ไม่ใช่กลั่นแกล้ง

มีพฤติกรรมส่อว่าทุจริตสั่งย้ายไม่เป็นธรรม

มีส่วนได้เสียในสัญญาทางปกครองจนถูกร้องให้พ้นจากตำแหน่ง

เมื่อกฎหมายอื่นกำหนดขั้นตอนไว้ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติ

เมื่อหน่วยงานขาดอัตรากำลังความบกพร่องต้องหักส่วนความรับผิด

ไม่ได้แจ้งผลการประเมินแต่ให้ชี้แจงในภายหลังถือว่าดำเนินการถูกต้อง

ไม่เลื่อนเงินเดือนเพราะกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา

ไม่ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเหตุที่ต้องขยายเวลาและลดค่าปรับ

ยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาใช่ว่าจะหมดสิทธืทุกกรณี

ยื่นอุทธรณ์ทางไปรษณีย์พิจารณาให้ดีถึงวันที่ลงตราประจำวัน

รถยนต์ของทางราชการถูกขโมยเจ้าหน้าที่อยู่เวรต้องรับผิดหรือไม่

เรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือการบรรจุเป็นข้าราชการต้องพ้นจากตำแหน่ง

ลงโทษทางวินัยซ้ำในมูลความผิดเดียว

ละทิ้งหน้าที่ราชการศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ

ละเลยต่อหน้าที่ระยะเวลาการฟ้องคดีที่แตกต่าง

ลาพักผ่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ลาออกจากราชการแต่ขาดราชการจึงถูกลงโทษทางวินัย

วงเลี้ยวทางร่วมต้องมีระยะพอควรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแก่การฟ้องเพิกถอนกฎ

วิ่งออกกำลังกายตกรางระบายน้ำใครรับผิด

สาระสำคัญที่ไม่รับพิจารณาราคาที่เสนอ

สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรที่เกิดก่อนรับราชการ

หมดสิทธิเข้าร่วมเสนอราคา เพราะว่าหนังสือมอบอำนาจไม่สมบูรณ์

หลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองในคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

หลักประกันความเป็นธรรม ในการพิจารณาคดีละเมิดอำนาจศาลปกครอง

ห้ามลงโทษมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับความผิดที่ได้กระทำเพียงครั้งเดียว

เหตุเกิดเพราะเจ้าหน้าที่ไม่แนะนำ

ให้ผู้บังคับบัญชารับผิดแต่ไม่ให้โอกาสโต้แย้ง

อ้างบทกฎหมายไม่ถูกต้องมีผลให้คำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อำนาจในการแก้ไขสัญญาทางปกครองกรณีที่ผู้รับจ้างมีภาระการทำงานน้อยลง

อุทธรณ์คดีอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ

อุทธรณ์แล้วหรือไม่หากไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง

Template Size iup2017 300x100