Get Adobe Flash player

เอกสารตรวจเยี่ยมแนะนำ นธน.

เอกสารตรวจเยี่ยมแนะนำ นธน.

 

กองคดี

- แนวทางการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน

 

กองกฎษฎีกา

คู่มือการปฏิบัติของกองทัพบกในการสนับสนุนการเลือกตั้ง พ.ศ.๒๕๕๐

พรบ-ออกเสียงประชามติ ๒๕๕๙

แผนดูแลการชุมนุมสาธารณะ

คํานิยามของมือปืนรับจ้าง และ ผู้มีอิทธิพล

- คำสั่ง หน คสช ที่ ๑๐-๕๘ ประมงผิดกฎหมาย

คำสั่ง หน คสช ที่ ๒๓-๒๕๕๘ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพปราบปรามยาเสพติด

คำสั่ง หน คสช ที่ ๒๔-๒๕๕๘ แก้คำสั่งที่ ๑๐-๕๘ การทำประมงผิดกฎหมาย

คำสั่ง หน คสช ที่ ๓๐-๒๕๕๙ มาตรการป้องกันนักเรียนตีกัน

คำสั่ง หน คสช ที่ ๓๑-๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม พรบ ป่าไม้

คำสั่ง หน คสช ที่ ๓๖-๒๕๕๙ มาตรการแก้ไขปัญหาที่ดิน สปก

คำสั่ง หน คสช ที่ ๔๑-๒๕๕๙ กำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสื่อสาธารณะ

คำสั่ง หน คสช ที่ ๔๖-๕๘ มาตรการแก้ปัญหาการขับขี่ยานพาหนะ

 

คุ้มครองพยาน

ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการคุ้มครองพยาน พ.ศ.๒๕๕๘ 

- พรบ.คุ้มครองพยาน

Template Size iup2017 300x100